وبینارهای روانشناسی

وبینارهای روانشناسی

وبینار آموزشی

شفای طرحواره بی اعتمادی و هفت راهکار درمانی مفید
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری: پنج شنبه
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
  ساعت: ۱۵:۰۰
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

اهمیت زبان بدن در فن بیان و سخنرانی
 
مدرس : فرزاد حاج کریمیان
 • زمان برگزاری: پنج شنبه
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
  ساعت: ۲۰:۰۰
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

خودشکن، آیینه شکستن خطاست
 
مدرس : صدری گالشی
 • زمان برگزاری: سه شنبه
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
  ساعت: ۲۱:۰۰
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

روانشناس موفق
مدرس: دکتر مهری فاتحی
 • زمان برگزاری: دوشنبه
  ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
  ساعت: ۲۱:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

اصول آشنایی در روابط عاطفی
مدرس: سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری: سه شنبه
  ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
  ساعت: ۲۰:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

آیا خواب دیدن تعبیر دارد؟
مدرس: دکتر مسعود هاشمی
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
  ساعت: ۲۰:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

هدف گذاری
مدرس: محمد عابدی
 • زمان برگزاری: شنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
  ساعت: ۱۹:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

تربیت جنسی کودک و نوجوان
مدرس: مطهره کریمی
 • زمان برگزاری: پنجشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
  ساعت: ۱۸:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

رهایی از افکار آزاردهنده با تکنیک ذهن آگاهی
مدرس: دکتر سعیده فتاحی
 • زمان برگزاری: پنجشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
  ساعت: ۱۹:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

مسیر موفقیت در رشته روانشناسی و مشاوره از دانشگاه تا بازارکار
مدرس: دکتر بهناز ارتضایی
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
  ساعت: ۱۸:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

راهکارهای درمانی شکست عاطفی
مدرس: دکتر نادره سعادتی
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
  ساعت: ۲۰:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

به انتظارم خواهد ماند (نوازش کودک درون)
مدرس: صدری گالشی
 • زمان برگزاری: دوشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
  ساعت: ۱۷:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

رهایی از کمال گرایی
مدرس: محمد عابدی
 • زمان برگزاری: چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
  ساعت: ۱۷:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

معجزه صمیمیت
مدرس: دکتر زهرا جعفری
 • زمان برگزاری: چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
  ساعت: ۲۱:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

معجزه صمیمیت
مدرس: دکتر زهرا جعفری
 • زمان برگزاری: چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
  ساعت: ۲۱:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

چگونه شجره نامه (ژنوگرام) خانواده ام را ترسیم کنم؟
مدرس: دکتر فرشاد بهاری
 • زمان برگزاری: جمعه
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
  ساعت: ۱۶:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

خودشناسی و کشف تله های زندگی
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
  ساعت: ۲۲:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

آموزش برنامه ریزی موثر و مدیریت زمان
مدرس: محبوبه افشاری
 • زمان برگزاری: سه شنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
  ساعت: ۱۶:۳۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

رهایی از تله بی ارزشی( کشف خود ارزشمند )
مدرس: علیرضا لطفی
 • زمان برگزاری: جمعه
  ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
  ساعت: ۱۱:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

تفسیر نقاشی کودک
مدرس: مهدی هادیان
 • زمان برگزاری: چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
  ساعت: ۱۷:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

والد خلاق
مدرس : زهرا خوانساری
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
  ساعت: ۲۲:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

تکنیک های افزایش صمیمیت در زوجین
مدرس : دکتر بهناز ارتضایی
 • زمان برگزاری: دوشنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
  ساعت: ۱۵:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

ترس، افسردگی و اضطراب در کودکان
 
مدرس : امین مرتضوی
 • زمان برگزاری: سه شنبه
  ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
  ساعت: ۱۷:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

رهایی از افکار آزاردهنده با تکنیک های
ذهن آگاهی
مدرس : دکتر سعیده فتاحی
 • زمان برگزاری: جمعه
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
  ساعت: ۱۷:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

مهارتهای ارتباطی زوجین
 
مدرس : هدی اشجاری
 • زمان برگزاری: پنجشنبه
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
  ساعت: ۲۲:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

کشف کد رفتار با مدل رفتارشناسی دیسک
مدرس : دکتر احمد رحیمی
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
  ساعت: ۲۲:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

وبینار باید و نبایدهای زندگی زناشویی
مدرس : جواد فانی
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  ساعت: ۲۱:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

اضطراب و استرس را بشناسیم
مدرس : دکتر احمد پدرام
 • زمان برگزاری: دوشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
  ساعت: ۱۹:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

تله مهر طلبی نابودگر موفقیت ها
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری:چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
  ساعت: ۱۹:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

رفتارشناسی با اعلام کد رفتاری هر فرد
مدرس : دکتر احمد رحیمی
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
  ساعت: ۲۲:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

هنر ارتباط بدون خشونت
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری:چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
  ساعت: ۱۹:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

آنچه بین والدین و نوجوانان میگذرد
مدرس : دکتر منصوره میرزاده
 • زمان برگزاری: پنجشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
  ساعت: ۱۸:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

رهایی از تله بی ارزشی
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری:چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
  ساعت: ۲۲:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

رفتارشناسی با اعلام کد رفتاری هر فرد
مدرس : دکتر احمد رحیمی
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
  ساعت: ۲۲:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

سرزنشگر درون من کیست؟
مدرس : صدری گالشی
 • زمان برگزاری: چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
  ساعت: ۲۱:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

از هیجان تا درمان
مدرس : دکتر بهناز ارتضائی
 • زمان برگزاری:دوشنبه
  ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
  ساعت: ۱۸:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

چطور اعتماد به نفسم را بالا ببرم؟
مدرس : مریم ابراهیمی
 • زمان برگزاری:دوشنبه
  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
  ساعت: ۱۸:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

مشاوره پیش از ازدواج
مدرس : دکتر مهری فاتحی
 • زمان برگزاری: چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
  ساعت: ۱۶:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

۷ ترسی که رابطه عاشقانه را به گند می کشد!
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری: چهارشنبه
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
  ساعت: ۲۲:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

چگونه با زبان بدن ارتباط برقرار نماییم؟
مدرس : فرزاد کریمیان
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
  ساعت: ۱۹:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی


عزت نفس
مدرس : حسن کشاورز
 • زمان برگزاری: جمعه
  ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
  ساعت: ۲۰:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی


از پوشک گرفتن و جدا کردن اتاق خواب کودک
مدرس : عطیه زائر
 • زمان برگزاری: پنج شنبه
  ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
  ساعت: ۱۹:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

تامین نیازهای عاطفی اساسی کودکان ونوجوانان و پیشگیری در خشم آنها
مدرس : زهرا کاظم زاده
 • زمان برگزاری: پنج شنبه
  ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
  ساعت: ۱۸:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

ازدواج بهتر
مدرس : شهرزاد حسنی
 • زمان برگزاری: دوشنبه
  ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
  ساعت: ۲۱:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

ترمیم روابط عاطفی
مدرس : دکتر علی ندایی
 • زمان برگزاری: شنبه
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
  ساعت: ۱۷:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

شناخت طرحواره محرومیت هیجانی و هفت راهکار مدیریتی
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری: پنج شنبه
  ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
  ساعت: ۱۵:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

وبینار شفای طرحواره رهاشدگی بی ثباتی، ۷ راهکار درمانی مفید
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری: پنج شنبه
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
  ساعت: ۱۵:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

شفای طرحواره نقص و شرم
 
مدرس : سید مهدی طباطبایی فر
 • زمان برگزاری: پنج شنبه
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
  ساعت: ۱۵:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

وبینار آموزشی

مسیر موفقیت در رشته روانشناسی و مشاوره از دانشگاه تا بازار کار
مدرس : دکتر بهناز ارتضائی
 • زمان برگزاری: یکشنبه
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
  ساعت: ۱۹:۰۰
اتمام زمان وبینار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نمادهای الکترونیکی

logo-samandehi

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سامانه دریاب است